Lhůty v občanskoprávním řízení

V občanskoprávních řízeních se uplatňují různé druhy lhůt, které lze obecně rozdělit na procesní a hmotněprávní. Tyto lhůty mají zásadní význam pro průběh a úspěch soudního řízení. Advokát z AK Olomouc vám přináší jejich přehled.

Procesní lhůty

Procesní lhůty jsou časové úseky stanovené zákonem nebo soudem, během kterých musí účastníci řízení provést určité úkony. Jejich dodržování je klíčové pro hladký průběh soudního procesu. Procesní lhůty lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: zákonné a soudcovské lhůty.

Zákonné lhůty

Jak již z názvu vyplývá, zákonné lhůty jsou přímo stanovené zákonem. V případě jejich nedodržení nastávají procesní důsledky, mezi které je možné řadit ztrátu možnosti provést určitý úkon či uložení pořádkové pokuty.

Jestliže promeškáte zákonnou lhůtu, je možné zažádat o prominutí zmeškání, jestliže jste vy nebo váš zástupce lhůtu zmeškali z omluvitelného důvodu. Návrh je nutné podat do 15 dnů po odstranění překážky, která vedla ke zmeškání lhůty. Na základě vašeho návrhu může soud přiznat odkladný účinek návrhu na prominutí zmeškané lhůty.

Soudcovské lhůty

V případě, kdy není lhůta stanovena zákonem, může být určena soudem. Lhůta může být určena nejen v zákonem předvídaných případech, ale také jestliže to vyžaduje průběh řízení. Soud může na základě určitých okolností soudcovskou lhůtu prodloužit, neexistuje však možnost prominutí jejího zmeškání.

Hmotněprávní lhůty

Kromě procesních lhůt lze hovořit také o hmotněprávních lhůtách. Ty se vztahují k právům a povinnostem účastníků mimo soudní řízení. V případě jejich nedodržení můžete ztratit právní nárok.

Jak se počítají lhůty v občanskoprávním řízení?

Lhůta určená počtem dnů začíná dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Pokud takový den v posledním měsíci není, připadne konec lhůty na poslední den měsíce.

Jestliže poslední den lhůty připadá na víkend či svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. Polovinou měsíce se rozumí 15 dní.

Pokud potřebujete právní zastoupení ať už v občanskoprávním řízení či záležitostech týkajících se trestního práva v Olomouci, jsme vám plně k dispozici.

Publikováno: 30. 05. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Adéla Boháčová